BVBÓ, Bonyhád

Bemutatkozunk / Beiratkozás

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁS

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a harmadik életévüket 2018. augusztus 31-ig betöltő/betöltött gyermekek 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beíratásának, valamint a 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között született gyermekek felvételi előjegyzésének időpontja:

2018. április 23. (hétfő) 8.00 – 18.00

2018. április 24. (kedd) 8.00 – 18.00

Helyszíne: Vörösmarty Mihály Művelődési Központ, Bonyhád

A Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Izményi Óvodai Tagintézménye

(7353 Izmény, Fő u. 152.),

a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Kisdorogi Óvodai Tagintézménye

(7159 Kisdorog, Kossuth L. u. 188.),

a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Kisvejkei Óvodai Tagintézménye

(7183 Kisvejke, Petőfi u. 51.),

a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Váraljai Játszóház Óvodai Tagintézménye

(7354 Váralja, Kossuth L. u. 118.)

tagintézményekben az óvodai beíratást a tagintézmény-vezetők

2018. április 23-án (hétfő)

2018. április 24-én (kedd)

a tagóvoda nyitva tartásával egyező időpontban, helyben bonyolítják le.

A beiratkozással kapcsolatos tudnivalók:

szeptember 1-jétől a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Felmentést, a harmadik életévüket 2018. augusztus 31-ig betöltő, a 2018/2019-es nevelési évben napi 4 órában óvodaköteles gyermekek számára kérhet a szülő, a kérelmet a beíratás kezdő időpontjáig, 2018. 04. 23-ig lehet a jegyzőhöz benyújtani. Formanyomtatvány a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalban és az óvodákban kérhető.

A 2015. szeptember 1. után született gyerekek a következő (2019/2020-as) nevelési évben válnak napi 4 órában óvodakötelessé, felmentésüket a következő évi beíratás előtt kezdeményezheti a szülő.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2018.04.24.) követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Amennyiben a szülők beíratási kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy az óvodavezető hivatalból értesíti Bonyhád Város Jegyzőjét, aki határozatban kötelezi a szülőt óvodaköteles gyermeke beíratására.

A beiratkozáshoz szükséges:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

a gyermek TAJ-kártyája

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt felvételi döntésről a szülők 2018. május 15-ig írásbeli értesítést, elutasítás esetén határozatot kapnak.

Német nemzetiségi óvodai nevelés az alábbi feladatellátási helyeken vehető igénybe:

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Malom Óvodája (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 3.)

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Szélkakasos Óvodája (7150 Bonyhád, Perczel Mór u.27/B.)

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Ficánka Óvodája (7150 Bonyhád Fáy ltp.21.)

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Napsugár Óvodája (7187 Bonyhád-Majos V. u. 88.)

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Liget Óvodája (7150 Bonyhád, Bolyai u. 7.)

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Kisdorogi Óvodai Tagintézménye (7183 Kisdorog, Kossuth L. u. 188.)

A Szélkakasos Óvodában Keresztény csoport működik.

A Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda valamennyi tagintézménye és telephelye ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelését.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelmet elutasító óvodavezetői határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül a szülő fellebbezést nyújthat be Bonyhád Város Jegyzőjéhez, aki másodfokon hoz döntést. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. Az óvodavezetői döntés jogerős, amennyiben a fenti határidőn belül nem nyújtottak be fellebbezést, vagy fellebbezési jogukról lemondtak.

Bonyhád, 2018. január 25.                                                              

                                                                                              

                                                                                               Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

                                                                                                                     jegyző

                  


Vissza